• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Kulturtilskot - søknadsskjema

Rettleiing

Til rettleiing
Kommunen kan yte tilskot til søkjarar som driv ulike former for kulturarbeid.

 1. Lag må i søknaden vise at det står ansvarlege styremedlemmer bak. Det vert ikkje gitt tilskot til undergrupper dersom det også ligg føre søknad frå hovudlaget.
 2. Det må gå klart fram av søknaden at det gjeld kulturføremål og ikkje føremål som kjem inn under andre kapittel i offentlege budsjett (t.d. undervisning, sosiale føremål).
 3. Det vert ikkje gitt tilskot til politiske parti, som får særskilde statstilskot.
 4. Hovudprinsippet er at føremålet skal kome flest mogleg i kommunen til gode. Stønad vert difor først og fremst gitt til lag og personar, eller til ekstra tiltak som kan fremje kulturverksemda i kommunen.
 5. Det vert berre ytt tilskot til tiltak og lag/organisasjonar som har klar tilknyting til Ørsta kommune (evt. felles for Ørsta/Volda), eller som kjem desse til gode.
 6. Det vil verte lagt vekt på kva for eigeninnsats søkjaren/lagsmedlemmene sjølve står for, t.d. ved medlemskontingent, aktivitetsavgifter, dugnad m.m.
 7. Dersom det går fram av søknad/rekneskap at søkjaren gir tilskot til andre føremål, vil omfanget av dette vere avgjerande for om søkjaren skal få tilskot eller ikkje.
 8. Nyskipa lag kan få særskild vurdering i form av oppstartingstilskot.


Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
 3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader